Caner Tosuner

Leave your code better than you found it

Web Api FluentValidation Kullanımı

Özellikle server-side geliştirme yapan kişiler için validation olmazsa olmazlardan biridir. Yazmış olduğunuz api'a client'lar belli başlı parametreler göndererek request'te bulunurlar ve sürekli bir veri alış verişi söz konusudur ve server-side geliştirici olarak asla gönderilen input'a güvenmememiz gerekir. Metotlara gönderilen parametreleri belli başlı bazı güvenlik adımlarından&validasyonlardan geçirdikten sonra işlemlere devam ediyor veya etmiyor olmamız gerekir. FluentValidation kütüphanesi ile bu gibi durumlar için belli validation-rule'lar oluşturarak unexpected-input dediğimiz istenmeyen parametrelere karşı önlemler alabiliriz.

Örnek üzerinden ilerleyecek olursa; Bir Web Api projemiz olsun ve bu proje için Para Gönderme (Eft & Havale) işlemi yapan bir modül yazalım. MoneyTransferRequest adında bir model'imiz olsun ve bu model üzerinden para göndermek için gerekli olan bilgiler kullanıcıdan alalım. MoneyTransferRequest model için FluentValidation kütüphanesini kullanarak gerekli validation işlemlerini tanımlayalım validation-failed olduğunda bu durumdan client'ı hata mesajları göndererek bilgilendirelim, yani validationMessage'ı response olarak client'a return edelim. 

İlk adım olarak vs'de açtığımız Web Api projemize nuget'ten FluentValidation.WebApi kütüphanesini indirip kuralım

MoneyTransferRequest.cs class'ımız aşağıdaki gibi olacaktır.

  public class MoneyTransferRequest
  {
    public decimal Amount { get; set; }
    public string SenderIBAN { get; set; }
    public string ReceiverIBAN { get; set; }
    public DateTime TransactionDate { get; set; }
  }

Şimdi ise sırada MoneyTransferRequest için yazacağımız Validator class'ı var. Bu class AbstractValidator<T> class'ından inherit olmak zorundadır ve request modelimizin property'leri için geçerli olan rule'ları burada tanımlayacağız.

  public class MoneyTransferRequestValidator : AbstractValidator<MoneyTransferRequest>
  {
    public MoneyTransferRequestValidator()
    {
      RuleFor(x => x.Amount).GreaterThan(0).WithMessage("Amount cannot be less than or equal to 0.");

      RuleFor(x => x.SenderIBAN).NotEmpty().WithMessage("The Sender IBAN cannot be blank.").Length(16, 26).WithMessage("The Sender IBAN must be at least 16 characters long and at most 26 characters long.");

      RuleFor(x => x.ReceiverIBAN).NotEmpty().WithMessage("The Receiver IBAN cannot be blank.").Length(16, 26).WithMessage("The Receiver IBAN must be at least 16 characters long and at most 26 characters long.");

      RuleFor(x => x.TransactionDate).GreaterThanOrEqualTo(DateTime.Today).WithMessage("Transaction Date cannot be any past date.");
    }
  }

Tanımlamış olduğumuz MoneyTransferRequestValidator class'ını MoneyTransferRequest class'ı için olduğunu belirten tanımlamayı aşağıda olduğu gibi attribute gibi class ismi üzerinde belirtiyoruz.

  [Validator(typeof(MoneyTransferRequestValidator))]
  public class MoneyTransferRequest
  {
    public decimal Amount { get; set; }
    public string SenderIBAN { get; set; }
    public string ReceiverIBAN { get; set; }
    public DateTime TransactionDate { get; set; }
  }

FluentValidationModelValidatorProvider'ı WebApiConfig class'ı içerisinde aşağıdaki enable ederek validator için config işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz.

public static class WebApiConfig 
{
  public static void Register(HttpConfiguration config)
  {
    FluentValidationModelValidatorProvider.Configure(config);
  }
}

Yapılan request'leri tek bir yerden handle edip valid bir işlem mi değil mi kontrolü için custom ActionFilter'ımızı tanımlayalım. Bu actionFilter validation'dan success alınamaz ise yani MoneyTransferRequest modeli için tanımladığımız validasyon kuralları sağlanmaz ise client'a yeni bir response dönüp içerisine validationMessage'ları set ediyor olacağız.

public class ValidateModelStateFilter : ActionFilterAttribute 
{
  public override void OnActionExecuting(HttpActionContext actionContext)
  {
    if (!actionContext.ModelState.IsValid)
    {
      actionContext.Response = actionContext.Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, actionContext.ModelState);
    }
  }
}

Bu action filter için register işlemini aşağıdaki gibi yapıyoruz.

    public static class WebApiConfig
    {
      public static void Register(HttpConfiguration config)
      {
        config.Filters.Add(new ValidateModelStateFilter());//register ettik
        FluentValidationModelValidatorProvider.Configure(config);
      }
    }

Client'a döndüğümüz response'lar için bir base response tanımlayalım.

  public class BaseResponse
  {
    public BaseResponse(object content, List<string> modelStateErrors)
    {
      this.Result = content;
      this.Errors = modelStateErrors;
    }
    public List<string> Errors { get; set; }

    public object Result { get; set; }
  }

Şimdi ise custom ResponseHandler'ımızı tanımlicaz. Bu handler her bir response'u kontrol ederek yukarıda tanımlamış olduğumuz BaseResponse'a convert edicek ve client'a bu response modeli dönecek. 

  public class ResponseWrappingHandler : DelegatingHandler
  {
    protected override async Task<HttpResponseMessage> SendAsync(HttpRequestMessage request, CancellationToken cancellationToken)
    {
      var response = await base.SendAsync(request, cancellationToken);

      return BuildApiResponse(request, response);
    }

    private HttpResponseMessage BuildApiResponse(HttpRequestMessage request, HttpResponseMessage response)
    {
      object content;
      var modelStateErrors = new List<string>();

      if (response.TryGetContentValue(out content) && !response.IsSuccessStatusCode)
      {
        var error = content as HttpError;
        if (error != null)
        {
          content = null; 

          if (error.ModelState != null)
          {
            var httpErrorObject = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;

            var anonymousErrorObject = new { message = "", ModelState = new Dictionary<string, string[]>() };

            var deserializedErrorObject = JsonConvert.DeserializeAnonymousType(httpErrorObject, anonymousErrorObject);

            var modelStateValues = deserializedErrorObject.ModelState.Select(kvp => string.Join(". ", kvp.Value));

            for (var i = 0; i < modelStateValues.Count(); i++)
            {
              modelStateErrors.Add(modelStateValues.ElementAt(i));
            }
          }
        }
      }

      var newResponse = request.CreateResponse(response.StatusCode, new BaseResponse(content, modelStateErrors));

      foreach (var header in response.Headers) 
      {
        newResponse.Headers.Add(header.Key, header.Value);
      }

      return newResponse;
    }
  }

ResponseHandler'ı da api için register ediyoruz ve WebApiConfig class'ının son hali aşağıdaki gibi olacaktır.

    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "DefaultApi",
        routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
        defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
      );

      config.Filters.Add(new ValidateModelStateFilter());
      config.MessageHandlers.Add(new ResponseWrappingHandler());
      FluentValidationModelValidatorProvider.Configure(config);
    }

 Artık Api'ı test edebiliriz. Ben genelde bu tarz işlemler için postman rest client'ı kullanıyorum. Aşağıdaki gibi hatalı parametreler ile bir request'te bulunduğumuzda nasıl response alıyoruz inceleyelim.

 

Görüldüğü üzre Amount, SenderIBAN ve TransactionDate alanlarını hatalı girdiğimizde yukarıdaki gibi validation message'larının döndüğü bir response alıyoruz. ReceiverIBAN alanı validasyona takılmadığından bu alan ile ilgili herhangi bir mesaj almadık.

Özetle yazımızın başında da belirttiğim gibi Validasyon oldukça önemli bir konudur ve client hatalı bir input gönderirse anlaşılması kolay bir response oluşturarak ilgili validasyon mesajını client'a return etmek işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Yapmış olduğumuz bu geliştirme ile birlikte otomatik bir biçimde FluentValidation tarafından fırlatılan validasyon mesajları tam response dönme anında handle edilip client'a döndürmektedir.

ServiceLocator Design Pattern

Design pattern'leri spagetti kodlara veya tekrar eden kod bloklarına çözümler olarak ortaya çıkmışlardır. ServiceLocator design pattern ile bağımsız bir şekilde geliştirilebilen, test edilebilen loosely coupled modüller inşa edebilirsiniz. 

ServiceLocator'ı kısaca tanımlamak gerekirse projede kullanılan service instance'larını tek bir yerden add ve get yönetimini yapma işlemlerinden sorumludur diyebiliriz.

İmplemente ederken bağımlılığı interface ve propertilerden veya constructor seviyesinde inject edilebilirsiniz.

Örnek verecek olursak birden fazla service instance'ınızın bulunduğu bir proje var ve bir ara katman web service projesi ile bu servislerin metotlarını dışarıya açtınız diyelim. Her bir metot call işleminde service instance oluşturmak yerine app-start veya başka bir anda instance'ları ServiceLocator'a register edip sonrasında ihtiyaç duyulan yerlerde burada bulunan instance'lar üzerinden service'leri kullanmak diyebiliriz.

ServiceLocator'ın temel yapı taşlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 1. ServiceLocator , İhtiyaç duyulan service instance'ının yaratılmasından sorumludur, eğer yaratılmışsa da serviceRepository görevi görür diyebiliriz,
 2. Initializer ,  Runtime'da service instance'ının yaratılmasından sorumludur. Instance bir kere oluşturulduğunda ServiceLocator içerisinde store edilir,
 3. Client , Service consumer'larını veya service client'larını temsil eder,
 4. Service(s) , Service contract'larını ve onların implementasyonunu temsil eder.

 

ServiceLocator Patter'nin Implementasyonu

İlk olarak VS kullanarak bir tane WCF projesi oluşturalım ve sonrasında CustomerService ve ProductService adında 2 tane service oluşturalım. Bu iki service'in contract interface'leride aşağıdaki gibi tanımlayalım.

    [ServiceContract]
    public interface ICustomerService
    {
      [OperationContract]
      string GetName();
    }

    [ServiceContract]
    public interface IProductService
    {
      [OperationContract]
      string GetName();
    }

Sırada bu contract'ları service'lere implement etme var.

    public class ProductService : IProductService
    {
      public string GetName()
      {
        return "Fitbit";
      }
    }

    public class CustomerService : ICustomerService
    {
      public string GetName()
      {
        return "John travolta";
      }
    }

Şimdi ise sırada ServiceLocator class'ını yaratmak var. Bu class static olacak ve içerisinde service instance'larını tutan bir Dictionary bulunduracak. Bu Dictionary için get ve set operasyonları kullanılmak üzre ServiceLocator class içerisinde RegisterService ve GetService adında 2 adet metot tanımlayacağız. RegisterService instance'ları dictionary'e eklemek için kullanacağımız metot. GetService ise dictionary'de bulunan service instance'ını return eden metot olacak.

  public static class ServiceLocator
  {
    private static readonly Dictionary<Type, object> registeredServices = new Dictionary<Type, object>();

    public static T GetService<T>()
    {
      return (T)registeredServices[typeof(T)];
    }

    public static void RegisterService<T>(T service)
    {
      registeredServices[typeof(T)] = service;
    }

    public static int Count
    {
      get { return registeredServices.Count; }
    }
  }

Bu aşamaya kadar oldukça basit bir ServiceLocator pattern ile projemizi oluşturduk. Şimdi ise sırada oluşturduğumuz bu Locator'ı proje içerisinde kullanmak var.

  static void Main(string[] args)
    {
      ICustomerService customerService = new CustomerService();//service instance aldık

      IProductService productService = new ProductService();//service instance aldık

      ServiceLocator.RegisterService(customerService);//service locator'da bulunan dictionary içerisine attık

      ServiceLocator.RegisterService(productService);//service locator'da bulunan dictionary içerisine attık

      ICustomerService customerClientService = ServiceLocator.GetService<ICustomerService>();//dictionary içerisinde bulunan service instance'ını aldık

      string msg = customerClientService.GetName();

      Console.WriteLine(msg);
    }

 

ServiceLocator pattern'i objelerinizi bağımlılıklarından ayırmak istediğinizde veya compile-time'da bağımlılıkları bilinmeyen objeler oluşturmanız gerektiğinde güzel bir seçenek olabilir. 

ConcurrentStack ve ConcurrentQueue

Thread-safe collection ilk olarak .Net framework 4.0 ile System.Collections.Concurrent namespace'i altında hayatımıza girdi. System.Collections.Concurrent namespace'i altında thread-safe geliştirmeler yapmada kullanabilmek için ConcurrentStack ve ConcurrentQueue adında 2 tane tip bulunmaktadır.

ConcurrentStack

ConcurrentStack LIFO (last in first out) prensibine göre çalışan bir data stracture dır. Generic ConcurrentStack<T> thread safe olan Stack<T>'nin karşılığı olarak düşünebiliriz ve .Net Framework 4.0 ile hayatımıza girmiştir.

Bu class ile kullanılabilecek metotlar ; 

 1. Push(T element) T tipindeki objeyi stack'e eklemek için kullanılır,
 2. PushRange T tipinde ki array'leri stack'e eklemek için kullanılır,
 3. TryPop(out T) stack'te bulunan ilk item'i döner, başarılı ise true değilse false döner
 4. TryPeek(out T) stack'te bulunan bir sonraki item'ı almak için kullanılır ancak bu item'ı stack'ten silmez, başarılı ise true değilse false döner,
 5. TryPopRange TryPop metodu ile aynı çalışır sadece geriye tek bir obje değilde bir array döner.

 ConcurrentStack<T>'nin instance oluşturma ve Push metodu kullanımı aşağıdaki gibidir.

      var concurrentStack = new ConcurrentStack<int>();

      for (var i = 0; i < 10; i++)
      {
        concurrentStack.Push(i);
      }

Concurrent stack'te bulunan bir obje için get işlemi yapmak istediğimizde ise TryPop(out T) metodunu kullanıyoruz. 

      int outData;
      bool isSuccess = concurrentStack.TryPop(out outData);

Full kullanım örneği olarak aşağıda bulunan  metot 1'den başlayıp 100'e kadar olan sayıları Concurrent stack'e atıp sonrasında stack'ten okuma işlemini yapıp ekrana sayıları display etmektedir..

    public static void Main()
    {
      var concurrentStack = new ConcurrentStack<int>();

      for (var i = 1; i < 100; i++)
      {
        concurrentStack.Push(i);
      }

      while (concurrentStack.Count > 0)
      {
        int stackData;

        bool success = concurrentStack.TryPop(out stackData);

        if (success)
        {
          Console.WriteLine(stackData);
        }
      }
    }

Projeyi çalıştırdığınızda 99'dan başlayıp 0'a kadar olan sayıları display edecektir.

ConcurrentStack aynı zamanda ToArray() property'sini destekler ve stack'i array'a convert etmemize olanak sağlar.

var integerArray = concurrentStack.ToArray();

Stack'in içerisinde item var mı yok mu diye kontrol etmek istediğimizde ise IsEmpty property'sini kullanarabiliriz.

if(!concurrentQueue.IsEmpty)
{
  ;//todo
}

 

ConcurrentQueue

ConcurrentQueue FIFO (first in first out) prensibine göre çalışan bir data stracture dır. Generic ConcurrentQueue<T> thread safe olan Queue<T>'nin karşılığı olarak düşünebiliriz ve yinde ConcurrentQueue de ConcurrentStack gibi .Net Framework 4.0 ile hayatımıza girmiştir.

 ConcurrentQueue<T>'nin bazı önemli metotlarını aşağıdakiler olarak sıralayabiliriz.

 1. Enqueue(T element)  T tipindeki objeyi queue'ye eklemek için kullanılır,
 2. TryPeek(out T) queue'da yada kuyrukta bulunan bir sonraki item'ı almak için kullanılır ancak bu item'ı queue'dan silmez, başarılı ise true değilse false döner,
 3. TryDequeue(out T) bu metot kuyruktaki ilk objeyi almak için kullanılır. TryPeek(out T) metodunun tersine objeyi aldıktan sonra kuyruktan siler, başarılı ise true değilse false döner,

Aşağıda bulunan code-snippet'ı nasıl integer değerler saklamak için ConcurrentQueue instance oluşturulur göstermektedir.

var concurrentQueue = new ConcurrentQueue<int>();

Kuyruğa integer değer atmak için ise aşağıdaki gibi Enqueue metodu kullanılabilir.

concurrentQueue.Enqueue(100);

Full kulalnıma bakacak olursak aşağıda bulunan  metot 1'den başlayıp 100'e kadar olan sayıları ConcurrentQueue'ye atıp sonrasında ConcurrentQueue'den okuma işlemini yapıp ekrana sayıları display etmektedir..

	public static void Main()
	{
		  var concurrentQueue = new ConcurrentQueue<int>();

      for (var i = 1; i < 100; i++)
      {
        concurrentQueue.Enqueue(i);
      }

      int queueData;

      while (concurrentQueue.TryDequeue(out queueData))
      {
        Console.WriteLine(queueData);
      }
	}

Projeyi çalıştırdığınızda 1'den başlayıp 100'e kadar olan sayıları ekrana display edecektir.

Hem ConcurrentStack hem de ConcurrentQueue class'ları thread safe'dirler ve internal olarak locking ve synchronization konularını yönetebilirler.

ConcurrentQueue aynı zamanda ToArray() property'sini destekler ve queue'yu array'a convert etmemize olanak sağlar.

var integerArray = concurrentQueue.ToArray();

Queue'nun içerisi boş mu dolu mu diye kontrol etmek istediğimizde ise IsEmpty property'sini kullanarabiliriz.

while(!concurrentQueue.IsEmpty)
{
   int result;

   concurrentQueue.TryDequeue(out result);

   Console.WriteLine(result);
}

Thread safe programlama ile uğraşıyorsanız ConcurrentStack ve ConcurrentQueue oldukça faydalı sınıflardır. Özellikle mesajlaşma yapıları & web service vs. gibi geliştirmeler gerektiren yerlerde biz developer'lara oldukça kolaylıklar sunmaktadır, unutmamakta fayda var :)